Address:No. 119,Yun’an Rd.,Xinshi Street,Baiyun District,Guangzhou,P. R. China

Zip Code:510410

Tel:86-20-86464940,86-20-86464301 

Fax:86-20-86464301

E-mail:opentimes.cn@gmail.com